Etikettporten-till-himlen
Läst 2025 ggr
[Hukanson]
2017-02-09, 11:28

Kunskap

När man börjar undersöka vad himlen är och hur man får kunskap om himlen slås man av häpnad över vilket starkt samband det är mellan religionen och kunskapen. Det kanske låter självklart när man tänker efter men i våra dagar av multikultur och world wide web kommunikation blir det plötsligt förunderligt.

I Sveriges traditionella protestantiska kunskap skiljer man på himmelen som är något av Lutherska Bibeln definierat. Himlen är det som planeten befinner sig i tillsammans med Månen och Solen.

Så det handlar alltså om KUNSKAP något som Gud giver till människan i sina böcker. Finns det fler böcker än Bibeln? Det finns fler religioner än Protestantiska kyrkan…så det borde det göra. Vilka Böcker är läsvärda…vilka är sanna år 2017?

Ska vi upphöja Wikipedia till Sanningens Källa? Där finns mer Kunskap än i Svenska Kyrkan ju. 

Ett aktuellt exempel för mig blev ett teveprogram på TV4 Det Okända där en familj hade problem med en "död persons" ande som skrämde familjen med sin närvaro. De tillkallade en katolsk präst som välsignade hemmet till renhet. Men det blev bara värre! Ett medium tillkallades som avslöjade vad det handlade om. Ett sjuårigt barn med ångest var platsbundet och skrek på hjälp för att "komma hem". Mediet hjälpte barnet över till Den Ljusa Sidan och det blev lugnare för familjen.

Här ser vi ju hur den kristna läran från trehundra och femtonhundratalet inte fungerar för våra moderna behov. En präst välsignar huset men har ingen hjälp att ge till de andar som har problem. 

Kanske prästerna är elitistiska och bara bejakar verkligheten för de människor som klarar av att leva som Jesu Kristi medskapare, hans älskade söner…?

Vanliga människor är också Guds Barn och när deras köttsliga kroppar dör kan det vara under sådana omständigheter att anden blir förvirrad och upprörd och inte hittar sin väg till andra sidan dvs himmelen. Då är det bra med Kunskap så att man kan hjälpa dem. Så varifrån får då ett Medium sin Kunskap? Någon som vet?

[Hukanson]
2017-02-09, 12:03
#1

Vad säger Wikipedia om Livet Efter Dettta?

Livet efter detta eller livet efter döden är ett koncept som beskrivs i alla religiösa kulter, naturreligioner och hos de stora världsreligionerna. Det handlar ofta om ett dödsrike, ett himmelrike eller ett helvete, och var man hamnar bestäms kanske av Gud eller av personens karma. Det kan också röra sig om reinkarnation. Många tror att det finns mängder av boningar eller rum för en människas själ i de eviga gudarnas världar.

Mera jordnära kan man se på livet efter detta som att det är de liv som våra efterkommande kommer att leva efter oss, med samma "jagkänsla" som de hade. På ett personligt plan kan man även se på 'livet efter detta' som att det är det eftermäle eller den hågkomst som en person får efter sin död. Eftermälet lever på en "global" nivå vidare bland annat i historieböckeruppslagsverkbiografier och rekordtabeller eller i romanermusikstyckenmålningarskulpturerbyggnadsverk och uppfinningar som personen har åstadkommit. Bland släkt och vänner blir en person ihågkommen till exempel genom fotografierljudinspelningar, minnessaker, släktkrönikan och samtida efterlevandes egna minnen.

Inom religion (Gudstro)

Asatro

Man talar om en andlig värld, en värld bortom vår. I Valans Spådom (Völuspa) nämns det överjordiska Gimlé, där man skall leva när jordelivet är färdigt. Asatroende personer har olika trosuppfattningar om livet efter döden. Några tror på reinkarnation, att man vandrar från existens till existens, beroende på handlingar och önskningar. En plats som man kan hamna i efter döden är Helheim, hos gudinnan Hel. Man uppfattar det som en en mörk och dyster plats, men den behöver inte nödvändigtvis vara det.

Bahá'í

Synen på livet efter detta är mycket positiv inom bahá'í-tron: själen, som inte är uppbyggd av materia och därför inte likt kroppen drabbas av upplösning, fortsätter att utvecklas (eller "färdas") tills den når fram till Guds närhet. Där kommer den att fortleva och utvecklas i all evighet, men ingen själ förenas med eller slås samman med det ofattbara väsen som vi kallar Gud. Människans själ är i sig ett mysterium. Den tillhör den andliga världen och är därför osynlig, och det är ingen mening att börja spekulera var själen befinner sig under den tid vi lever med våra dödliga kroppar.

Det finns ett samband mellan hur individen har levt och hennes själs fortsatta utveckling efter kroppens död. Kroppen bör vara själens tjänare och aldrig dess herre. Bandet till människokroppen är bara ett kortvarigt stadium för människans odödliga själ. Under denna tid har människan möjlighet att lära känna och älska Gud, att göra det som är gott och att tjäna och älska sina medmänniskor. Ett sådant liv främjar själens utveckling och dess fortsatta andliga resa. Även om man också inom bahá'í-tron talar om paradiset och Guds himlar samt har det speciella uttrycket Abhá-riket, anses inte Gud ha någon speciell plats där han lever och har sin tron. Den andliga sfären begränsas inte som den materiella världen av dimensioner som rum och tid. Begrepp som paradis, himlar och helvete ska endast ses som symboler för den troendes resa mot Gud respektive förnekarens färd mot ett slags andlig försvagning och förtvining som är mycket plågsam.

Hinduism

Reinkarnationen är ett inslag i samtliga hinduiska riktningar. Beroende på karma återföds allt liv i högre eller lägre form till dess moksha uppnås. Karma betraktas som en universell andlig naturlag om orsak och verkan, i detta livet eller i de nästföljande, likt talesättet "som man sår får man skörda".

Islam

Profeten Muhammed berättar om återuppståndelsen efter döden och den Yttersta domen. Livet och allt som finns i denna värld kommer att få ett slut på en fastställd dag. Allt kommer att utplånas. Denna dag kallas Qiyamah, dvs. den Yttersta Dagen. Alla människor som levt i världen sedan dess skapelse kommer att få nytt liv och bli förda inför Gud  (Allāh). Varje människas levnadshistoria - alla deras gärningar och missgärningar - deras själar - kommer att presenteras inför Gud på denna den Yttersta Domens Dag. Gud kommer att väga de goda gärningarna mot de onda. Den vars goda gärningar överväger kommer att belönas med en plats i någon av de många nivåer av paradis (Jannah) som finns. Den vars missgärningar väger tyngst kommer att straffas med en plats i någon av helvetets (Jahannam) många nivåer. I Koranen står det angående detta att: "Och den som gjort så mycket som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som gjort så lite som ett stoftkorns vikt av ont skall se det." [sura 99, Al-Zalzalah (När jorden skälver) aya/mening 7 och 8].

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (engelska the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ofta bara LDS) Kyrkan tror först och främst att Jesus Kristus är världens Frälsare och Guds son. 

Kyrkans tro nedtecknades genom änglarna av grundaren Joseph Smith.

Himmelen beskrevs som boningar i en hierarki av ljus och härlighet. 

Judendom

Själen kommer från Gud och återkommer till Gud (JHVH). Himlen är en plats där lugn och frid råder. Döden är inte slutet: den andliga världen beskrivs på hebreiska som Olam Ha-Ba, "världen som skall komma", en messianisk ställning, varandets ställning.

Kristendom

De äldsta kristna såg på döden som en skilsmässa mellan själ och kropp. Gnostikerna menade att döden var en befrielse ur kroppens fängelse, men de kyrkliga författarna, som bekämpade gnostikernas åskådningar, trodde att själen lämnar kroppen i döden. Idag tror man att tiden upphör att existera efter döden och att det finns ett evigt, oförstörbart liv, som aldrig kan dö. Jesus kommer för att döma de levande och de döda. Man tror att man efter döden, om man tagit emot Jesus och dött i tron på Kristus, får inträda i himmelriket (eller paradiset) och där leva i perfekt harmoni med Gud. Genom Jesu död och uppståndelse besegrades döden och människan ska som honom kunna gå samma väg genom döden till ett nytt och evigt liv i himlen. De som levt syndiga liv kommer enligt kristen tro att hamna i helvetet, den brinnande pinoplats där både kropp och själ fördärvas.

Svenska kyrkan

Enligt den Augsburgska bekännelsen som Svenska Kyrkan antog år 1593, nämns det i kapitel XXVII att Kristus skall återkomma på yttersta dagen för att uppväcka alla döda. De fromma och utvalda skall han giva evigt liv och evärdlig glädje, men de ogudaktiga människorna och djävlarna skall han fördöma till att pinas utan återvändo.

Mayansk religion

Traditionella mayaindianer räknar med en speciell gud för var och en av de tretton nivåerna i mayas himmel och nio gudar för lika många nivåer i underjorden Xibalba. Mellan himlens ovanvärldar och de undre av natt och död fanns jordytans plan, från vilket människorna vid sin död anträdde en vandring mellan de övriga nivåerna beroende på hur deras levnad gestaltat sig. De kristna missionärerna lyckades inte helt ta död på mayas traditionella föreställningar.

Naturreligion

Fynd från neandertalgravar visar människogravar med vapen (flintaknivar, spjut, handyxor etc.). Detta vittnar om en tro på ett kommande liv efter döden. En grundläggande princip inom schamanismen är att inga själar förgås utan återkommer i andra skepnader (till exempel reinkarnation, där människor blir fåglar).

New Age

Man tror på själens odödlighet och ett liv efter det jordiska livet. Det finns många olika förklaringar och filosofiska skolor som tar upp reinkarnation med rötter i hinduism, buddhism och mayansk mytologi.

Antik romersk religion

Romarnas dödsföreställningar vid slutet av den republikanska tiden tycks ha varit extremt diffusa dels eftersom de stod under inflytande från ett antal olika håll och dels eftersom de alltid hade varit det. Särskilt diffusa förefaller de ursprungliga romerska dödföreställningarna. Av allt att döma trodde man inte på något dödsrike utan föreställde sig något slags dvala eller andetillvaro. Tron på spöken var antagligen allmän i äldre tid. Vad som är helt klart är att familjen antogs ha kontakt med sina förfäder åtminstone under vissa speciella dagar då dessa antogs komma tillbaks från sina gravar för att besöka de levande.

Question book-4.svg

Zoroastrism

Man tror att själen döms efter döden och fortsätter utvecklas genom ett helvete eller himmel. Kampen mellan det goda och det onda pågår. De som trodde på 

Ahura Mazda

 ville få andlig glädje efter döden och de troende som stödde 

Ahriman

 ville bli straffade.

Farwuq
2017-02-23, 11:26
#2

Jag tackar.

👍

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

[Hukanson]
2017-02-23, 12:44
#3

Det skrivs att vår planet Jorden är den enda plats där biologiskt liv finnes men att på andra planeter finns ett överflöd av andligt liv…osynligt kanske för det biologiska ögat men lika verkligt för det andliga som det biologiskt/fysiska för biosomakroppar. Så för andarna ör den andliga verkligheten lika solid och fast någon annanstans och det betyder att de kan bygga och tillverka som vi gör här…och att uppstiga till högre energier.

En annan sak som skrivs är att vår tillvara i himmelen karaktäriseras av känslor och att vi Måste leva i grupper. Dessa grupper borde då vara starka känsloband förhoppningsvis ömsesidiga. Man håller ihop med en grupp som man känslomässigt trivs med. Kanske det blir en mängd skolklasser i himmelen från 1900 talet och framåt som fortsätter att lära sig för livet.

Farwuq
2017-02-24, 07:36
#4

Varför skulle vara så isolerade och bara vi som var biologiska?
Om du sagt att det fanns parallella universum, så skulle jag förstå.
Härifrån ser deras världar andliga ut, men sett från deras världar, så är det vi som ser »andliga« ut.

Grupperna förstår jag, jag ser människan som ett »flockdjur«, hon är beroende av andra. Liknelsen med skolklasser är bra, vi har förmodligen några årskurser kvar innan det är dags för examen.

Den vilda glädje jag kände när jag var sexton och hittade en oöppnad flaska brännvin i snön vid fotbollsplan, är tyvärr utom räckhåll idag.

V:  för Astrologi M:  för Astronomi, Beroenden, Existens, Filosofi & Finland

[Hukanson]
2017-02-24, 16:55
#5

Farwuq, det biologiska livet är unikt….unikt i alla fall i den bemärkelsen att Det Sker En Skapelse I Det Biologiska Livet…varje levande människa är en inkarnerad Själ som skapar två Andekroppar genom och med sitt livsöde. Dessa andekroppar uppstiger till ljusets andevärld (oftast) när biosoman dör vilket den gör i detta skede av evolutionen. Andekropparna blir naturligtvis präglade av de livsförhållanden som råder under livet samt den fria viljans öde som kan vara antingen en positiv eller negativ kraft.

Wonnalesan
2018-04-11, 09:55
#6

Bara lite tankar om himlen!

Är det samma plats som andra sidan?

Vittnesbörden skiljer sig åt markant. En del tror att andra sidan är dödsriket där döda väntar på yttersta domen. Himlen en plats för de Kristna, en underbar plats och vittnesbörden därifrån är lika många som om andra sidan.

Många troende tex Jv har med sin Bibeltolkning förklarat att andliga kontakter är demoner som tar sig avlidnas skepnad för att villa bort människor från Gud!

Förklaringarna är många. Många som gått förlorade vittnar om helvetet, en hemsk plats. Medan många tror att helvetet är den totala avståndstagandet från Gud.

Platserna finns beskrivna i ganska ringa ordalag i tex Bibeln.

Att människor i sin begränsning kan föra döda till andra sidan måste innebära att människor har mer makt än Gud?

Lika många Kristna har välsignat hem med andlig påverkan, som medium. Det ena tycks inte utesluta det andra. En del medium ber till Jesus, änglar och Gud.

Jag själv skiljer på dessa två åsikter. Jag vet att man kan uppleva saker från andevärlden. Men jag har valt att hålla mig till den Kristna tron, för där är jag mest hemma. Men min mamma var synsk och Kristen så det går tydligen att förena?

Det ljusa, goda och kärleken är störst oavsett och jag försöker varje dag att ta det valet., det är himlen för mig….Mvh/WL

[Hukanson]
2018-04-11, 12:17
#7

Om man läser mer i den teosofiska litteraturen så har det i alla tider funnits tänkare som har intellektualiserat religionen och försökt "kartlägga" olika kunskaper om andevärlden eller Himlen, hur den är beskaffad med olika nivåer av himlar med dess egenskaper. 

Man kan veta att alla människor har en Själ som håller oss vid Liv och låter oss Leva i Ljuset. Denna Själ är samarbetar med människans heliga ande som samverkar med Helig Ande eller Den Store Anden som den också kallas. Vi har det i oss alla därför att vi är Guds barn skapade till Guds avbild i vårt innersta. Men det är inte med den anden som vi har vårt vardagsmedvetande utan det är med vår mentalande som vi tänker och känner. Hitintills har dessa två andekroppar i oss blivit separerade när biologiska kroppen dör men det håller på att förändras på så sätt att de två kropparna blir en kropp som uppstiger till "andra sidan" eller Himlen eller Andevärlden. Det är det som är Uppstigningen och Förändringen och det går inte på en gång utan en evolution och utveckling av hela mänskligheten i Himmelen och på Jorden. Så det är som Wonnalesan säger att Gud, kärleken och ljuset är det viktigaste för oss nu om vi vill vara med i denna förändring som de första att skapas på detta sätt!

Wonnalesan
2018-04-14, 12:57
#8

Himmelriket börjar inom en människa står det i Bibeln.

Även att det är som ett frö som ska växa sig starkt och bli ett stort träd som fåglarna kan bygga sig bo i.

Jag tänker mig att inom varje människa finns möjlighet att välja mörker eller ljus många gånger varje dag, det kan ses som en svart och en vit hund. Den som får näring växer sig stark. De sk onda och goda gärningarna.

En del säger att man bereder det rike man väljer inom sig. Det goda man gör för andra, för vår värld, djur och natur gör himmelriket tydligt.

Likaså våld , tortyr, våldtäkter, krig gör att mörkrets rike växer.

Det är aldrig meningslöst att ställa sig på det godas sida. Tänk om jorden kunde bli ett rike av godhet, kärlek och en ren natur med klara bäckar och ren luft!

En värld för våra barn och barnbarn att inte frukta, en underbar värld full av kärlek.

Vilken underbar dröm att bära, den skulle ge hopp åt en jord som bävar under hot om världskrig och svält. Om vi är som små myror, så kan vi alla dra vårt strå till stacken.

Säger som den vise mannen sade. -Den dagen människan sågat ner det sista trädet kommer hon att inse att man inte kan äta pengar!

Mvh/WL

Upp till toppen