Etikettolika-platser-i-himlen
Läst 1402 ggr
[Hukanson]
2018-06-06, 17:55

Var finns Himlen?

Många får visioner, drömmar, syner som tolkas som att det kommer från himlen.  Det är ju alla världsreligioners kunskap att det finns en hierarki av himmelska nivåer där änglar har uppgiften att upprätthålla de avlidnas andar som inte på något sätt är mindre intelligenta eller kapabla där utan tvärtom har en större grad av ljus och begåvning. Människor i andevärlden samarbetar på ett bättre sätt och där finns inga jordiska konflikter.

Om man kan säga att de flesta av våra "förfäder" lever vidare i himlen på det vi kallar 4 dimensionen och 5 dimensionen - hur skiljer de då sig från stellarer som också transformerat sig ned till dessa dimensioner?  Om stellarer kan först kontakta den icke-inkarnerade mänskligheten i himlarna innan de kontaktar oss inkarnerade så har de säkert redan gjort det och det betyder att de barn som föds till världen nu har i sin ande redan visdomen om vad och varför stellarer är för oss på denna planeten.

Är det inte så att vi kanske borde se stellarerna som Himlen? De är ju inte riktigt våran himmel men väldigt nästan.

[Hukanson]
2018-09-21, 16:05
#1

Vad säger Wikipedia om Himlen?

Himmelriket (grekiska: basileia tôn ouranôn); ett begrepp som används av Jesus vid ett stort antal tillfällen i de synoptiska evangelierna.

Ordet himmel används i den grekiska grundtexten till NT 178 gånger i singularis och 94 gånger i pluralis (vilket också ger begreppet "himlarnas rike" då pluralformen även står i genitiv).

Andra liknande termer är Guds rike (basileia tou theou) eller, som inom det kyrkliga språkbruket, Kristi rike

Av de synoptiska evangelisterna använder Markus och Lukas den grekiska termen basileia tou theou, som översatt till svenska blir "Guds rike", medan Matteus övervägande använder basileia tôn ouranôn, "himlarnas rike".

"Rike" är översättningen av grekiskans basileia, som i sin tur är en översättning av det hebreeiska Malkuth och det arameiska Malkutha. Dessa ord betecknar inte något fysiskt rike med gränser i ordets vanliga bemärkelse.

Det grekiska ordet basileia betyder även "herravälde." Ex.vis Guds herravälde är invärtes i människan. (Luk. 17:21.)

Vad basileia egentligen betyder är något som har diskuterats i århundraden. Eusebius betraktade det som en monarki, medan Augustinus menade att basileia och kyrkan, alltså det jordiska riket, skulle smälta samman. Den store medeltidsläraren Thomas Aquinas tar inte upp frågan. Den behandlas därefter mycket lite fram till 1600- och 1700-talet, då det första sökandet efter "den historiske Jesus" började med Johannes Cocceius och Hermann Samuel Reimarus.

Jesus påpekade att Guds rike inte befinner sig på en bestämd ort (Luk 17:21). Den gängse översättningen av malkuth med basileia och därmed "rike" är därför enligt somliga problematisk. Den engelske teologen C. H. Dodd anser att det vore bättre att översätta det som "kungavälde" eller "herradöme." Rent etymologiskt anses ordet basileia ha kommit från det grekiska ordet för grund eller bas. Vissa teologer föredrar denna etymologiska definition eftersom den undviker associationen med monarkin. Andra vill översätta basileia med "emperium" (till exempel den moderna rörelsen Jesus Seminar), något som av andra anses olämpligt därför att det anspelar på en hierarki. En katolsk teolog, Richard Chilson c.s.p., har föreslagit termen "kärleksvälde", eftersom Guds rike innebär att Gud som är kärlek härskar. 

"Riket" står i centrum för Jesu förkunnelse. Jesus förutsätter att åhörarna är bekanta med Gamla testamentets undervisning om Guds rike, som enligt honom betecknar uppfyllandet av förbundet med Abraham och med David. Jorden skall förnyas och de trogna skall dyrka och tjäna Gud under ledarskap av en rättfärdig kung av Davids ätt. Sådant var det messianska hopp som profeterna hade gett uttryck för och som återspeglas i Johannes döparens, Jesu och apostlarnas ord i Nya testamentet. I Lukas 4:43 sägs det att Jesu själva uppgift var att "förkunna Guds rike." Han sände ut sina lärjungar att tala om detta redan innan de hade förstått något om hans död och uppståndelse (Lukas 9:1-6, Matteus 9:35, 10:7, 16:21-23).

Guds rike beskrivs också som den ort där de rättfärdiga skall leva i redan här och nu. I Matteus 19 sammanställer Jesus uttryck som "evigt liv" och "frälsning" med inträdet i Guds rike när det upprättas på jorden (eller inom den enskilde troende). Vad som är typiskt för detta rike är emellertid att Guds vrede framträder som intimt förenad med ett månande om fattiga, utslagna och av samhället förkastade. Det är enligt behandlingen av och inställningen till dessa som den yttersta domen kommer att ske, när Messias återkommer för att inrätta sitt rike (jfr Matteus 15:21-28 och 20:16).

Den katolska kyrkans katekes lär ut att det kommande Gudsriket skall bli ett rike av rättvisa, sanning och fred (katekesen, 2046). Guds rike började med Kristi död och uppståndelse och skall spridas vidare av kristna, tills det fullkomnas av Kristus själv vid tidens slut (782, 2816). Det är inte förrän då som Kristi rike (som är samma sak som Guds rike eller himmelriket) skall segra på ett definitivt sätt genom att en gång för alla göra slut på Satans makt (550, 671).

I den evangelikala uppfattningen är riket ett invärtes andligt rike som man träder in i då man föds av anden, och väljer att utföra Guds vilja. I detta rike är de rättfärdiga och det står i direkt motsats till de orättfärdigas rike, djävulens rike.

Evangelikala teologer är överlag överens om att termen "påbörjad eskatologi" täcker den spänning mellan nuet och framtiden som finns i evangeliernas förkunnelse av himlarnas rike, där Jesus låter förstå att riket är nära, men också att det ligger i framtiden (se Markus 1:15). Denna spänning beskrivs med en vidspridd formulering som "redan nu, fast inte än." Jesus anses ha låtit den eskatologiska perioden börja genom sin inkarnation, död, uppståndelse och himmelsfärd. Denna skall fullkomnas och avslutas genom Människosonens återkomst (parousia).

Den österländska kristna läran lägger stor vikt vid att den troende människan befinner sig i väntan på Kristi återkomst alltmedan hon redan är förenad med den uppståndne genom att ha tagit del i hans död genom dopet.

Gemensamt för alla är emellertid övertygelsen om att riket i sin nuvarande form visar sig i den förvandling av sinne och liv som sker hos den troende i (metanoia, omvändelse), då när den enskilde kommer till insikt om sin synd, ångrar den och väljer att göra bättring. De underverk som beskrivs i evangelierna och förkunnelsen av ett nytt hopp för såväl rika som fattiga, starka som svaga, har likaledes för avsikt att visa att Guds rike är i aktiv verksamhet.

Detta rike är av evig natur. Himmelriket har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Det är därför som det är människan själv som måste "rycka det till sig", enligt Jesus i Matt. 11:12.

Inom judendomen förstås Guds rike som återupprättandet av Israel och Guds herradöme över sitt utvalda folk. Gud lovade uttryckligen att det aldrig skulle saknas en ättling till David på Israels tron (1 Konungaboken 9:5). Den messianska övertygelsen om att Gud skall upprätta Israel på nytt bör dock särskiljas från nationalistiska strömningar som till stor del ligger bakom den moderna sionismen. En inflytelserik rörelse inom judendomen menar att Gudsriket inte kan upprättas annat än av Messias, som ännu inte har kommit, och att staten Israel alltså inte kan rättfärdiggöras.

JRSN
2019-01-06, 23:42
#2

Inom esoteriken brukar man säga att människan har sju kroppar. Den första materiella kroppen är ju välkänd, övriga kroppar är av mer eterisk art med avtagande "densitet". De första tre kropparna hör till det materiella planet, följande tre till det andliga planet. Den sjunde kroppen är icke-materiell och utanför världen, av gudomlig natur. 

På samma sätt har, enligt mig, vårt jordklot eteriska kroppar. Den fjärde av dessa anser jag vara himlens första sfär som jag kallar "kultursfären". Dit anländer de som, efter döden, väljer att skola sig, dvs att utveckla sina färdigheter. Efter ca. två år i kultursfären går själen vidare till "förståndssfären", för att där utveckla sina intellektuella förmågor. Efter ytterligare två år fortsätter själen till "empatisfären", där hon under två år kan utveckla sin intuitiva kraft.

Jag menar alltså att himlen eller himmelriket för människan är jordklotets andliga sfärer. Dessa befinner sig utanför jordytan och är fortfarande av matera, men materia av en mycket subtil natur. Ingen "måste" inträda i himmelriket. Den som vill kan välja att endast vila upp sig ca. två år i "underjorden" som inte är något helvete utan en eterisk boning belägen innanför jordklotets yta (jämför asatrons Valhall). Nackdelen med underjorden är att ingen personlig utveckling sker där.

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Hukanson]
2019-01-31, 16:13
#3

#2 Onekligen upplever den jordiskt levande människan himlen på ett annat sätt än de avlidna människosjälar som faktiskt befinner sig där…den plats som medier brukar kalla Andra Sidan eller Ljuset…och som enligt vad som sägs om den är en väldigt stor plats med många olika miljöer.

Artur Eriksson hette en kyrkosångare som blev populär och älskad för sin sång om En Stad Ovan Molnen och det är fullt möjligt att det på Andra Sidan faktiskt finns en sådan stad i Ljuset där våra kära avlidna förfäder och mödrar lever sitt andeliv.

Frågan är om man behöver någon kunskap om detta eller om man gör klokast i att söka kunskap om det andliga i sig själv - den andlighet som är knuten till det energi-chakra-system som finns fungerande i våra kroppar och balanserar våra kroppar till hälsa, harmoni och välmående.

JRSN
2019-02-01, 18:57
#4

Under 1990-talet gav jag mig in i ett mastodontprojekt, jag ville utforska alla stadier mellan döden och återfödelsen. Svårigheterna var enorma, för det finns som bekant inget "facit" förutom möjligtvis 'Den Tibetanska dödsboken', 'Den Egyptiska dödsboken' samt ett antal böcker om människor som upplevt döden men vänt tillbaka för att berätta om sin erfarenhet. Men vissa återkommande cykler gick att urskilja. Med hjälp av dessa och en del paranormala upplevelser kunde jag knyta ihop alla lösa trådar och skapa en tankeresa: 'Liv efter livet'.

Skriften är emellertid inte särskilt lättläst så inget klander till den som inte orkar plöja igenom. Men några ledtrådar om himmelrikets olika stadier utlovas:

https://www.astromantra.se/andlighet/livet.html

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

[Hukanson]
2019-07-26, 09:01
#5

#4 en omfångsrik och innehållsrik studie! Bra gjort! Imponerande faktiskt. Du gör sökande och utforskande till en kreativ konst. Har du fått det erkännande du förtjänar? Om inte får du gärna bli moderator emeritus på tro iFokus

Det finns så mycket man skulle kunna diskutera mer om. Ditt begrepp NOL tex. Försöker du analysera vad det är för intighet universum expanderar i? Varje stycke skulle kunna bli en intressant tråd på iFokus om det bara fanns diskutanter . 

Jag vet att du har gjort en egen sajt med detta som bas och det är förhoppningsvis något som inspirerar dig till fortsatt utveckling av forskningen. 

Personligen tror jag ändå att det är nödvändigt att söka en balans mellan egna upplevelser och ansträngningar och de mer officiella budskap och urkunder som gör anspråk att vara vägledande för mänskligheten och ger Skaparen äran för allt som sker. Att förmänskliga för mycket är att förneka det gudomliga.

Kristen tro gör anspråk på att vara sann och vetenskapligt kongruent. Jesus är den främste av Guds Mänskliga Representanter och han ger till alla liksom Källan till allt och alla.  

Det finns en man i Australien som har Jesus-mentalitet. Så mycket att han undervisar om Guds Sanning. Han säger att det viktiga är att vi arbetar med vår egen själ på dessa områden: känslorna, passionerna, begåvningarna, begären, trosföreställningarna och erfarenheterna. Se denna video och ge din kommentar?

JRSN
2019-07-26, 11:25
#6

#5 Jag tror jag fick erkännande, just nu, faktiskt. Tack för det! Även stort tack för erbjudandet om moderator på 'tro ifokus'. Är dock så pass ovan vid moderering, även på min egen sida, så det kanske bör vänta en tid. Begreppet 'Nol' är ett försök att återupprätta 'Eterteorin', som spolades av Mickelson-Morley 1887. Min tanke är att de möjligen misstolkade vissa erhållna resultat av sitt experiment.

Är på resande fot just nu men ska även kolla in den bifogade videon vid tillfälle, mycket intressant! 🙂

……………………………………
Sajtvärd: Andar, Änglar & Demoner / Knackningsterapi
                      Hemsida: www.astromantra.se/

Upp till toppen